Wie is mijn patient?

Ik weet wie mijn huisarts is. Weet mijn huisarts ook ik patiënt ben? Dat is geen vreemde vraag. Heel vaak is dat niet bekend bij je oude huisarts. Als er dan gedeclareerd wordt, krijg je discussies over bij wie de patiënt nou eigenlijk thuis hoort. Met de introductie van het inschrijvingstarief (een vergoeding per ingeschreven patiënt) voor de huisarts, is het dus goed om zeker te weten bij welke huisarts die ene patiënt hoort. Met het in gebruik nemen van het BSN, is de ION database ook beschikbaar gekomen. Deze database wordt beheerd door de stichting ION (Inschrijving Op Naam), ergo door de gezamenlijke huisartsen in Nederland. Via Vecozo is de database beschikbaar.  Vanaf 1 juni kunnen artsen hun patiënten – geidentificeerd via het BSN – aanmelden, afmelden en wijzigen. Meer informatie op www.inschrijvingopnaam.nl.

Kritiek CBP op beveiliging rondom UZI pas en BSN

Vandaag verscheen een kritisch advies van het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens), over een ministeriële regeling die is bedoeld om uitvoering te geven aan de Wet BSN in de zorg. Een samenvatting van www.cbpweb.nl:

De kritiek van het CBP richt zich vooral op drie onderdelen van de regeling. In de eerste plaats heeft het CBP bezwaar tegen de manier waarop het uitgeven aan medewerkers van instellingen van passen die niet op naam zijn geregistreerd wordt geregeld. In verband met de koppeling van de toegang tot het Elektronisch Patiëntendossier aan de behandelrelatie tussen medewerker en cliënt moeten er voldoende waarborgen zijn dat deze passen ook daadwerkelijk aan bepaalde medewerkers worden gekoppeld.
Een tweede punt van kritiek betreft de eis die de regeling stelt dat de gegevensverwerking in verschillende wetten moet voldoen aan de NEN 7510 ‘dan wel aan dezelfde mate van beveiliging als beoogd met de NEN 7510’. Dat laatste zal naar het oordeel van het CBP standaardisatie en samenwerking tussen instellingen bemoeilijken en ook het toezicht op de naleving van deze bepaling lastiger maken. Het CBP adviseert naleving van de NEN 7510 als voorwaarde te stellen.

In de Toelichting bij de regeling staat onder meer dat ter uitvoering van de wettelijke plicht om de gegevensverwerking passend te beveiligen, door de zorgverzekeraars een gedragscode is ontwikkeld. Het CBP wijst er echter op dat de goedkeurende verklaring voor deze code op 5 februari 2008 is vervallen. De bestaande code kan dan ook niet als waarborg worden gezien voor een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens door zorgverzekeraars.

BSN opvraagbaar via Vecozo

Vanaf 2 juni is via Vecozo het Burger Service Nummer opvraagbaar. Zorgaanbieders kunnen via Vecozo onder andere de zogenaamde COV (Controle op verzekeringsrecht) checks doen. Hiermee kan worden bepaald of en hoe patienten zijn verzekerd. Dat het BSN via deze route wordt aangebieden maakt het een stuk eenvoudiger om informatiesystemen, van bijvoorbeeld huisartsen, te “verrijken” met het BSN.

Zie ook www.vecozo.nl.

Rapport ICT in de zorg gelezen

Mja, beetje vage titel. Ik las vandaag het rapport “ICT in de zorg – resultaten, ontwikkelingen en agenda” voor de stuurgroep ICT & Innovatie. Even kort toelichten: het landelijke programma om te komen tot een EPD wordt door die stuurgroep aangestuurd. Zij besluiten en bewaken de voortgang. De feitelijke uitvoering gebeurt o.a. door zorgkoepels, zorgverleners, leveranciers, etc. etc. Het plan laat niet direct hele verrassende dingen zien, maar maakt wel heel duidelijk wat nu de status is van de veelheid aan plannen/programma’s. Een paar highlights.

Lees verder Rapport ICT in de zorg gelezen