NPCF: Veel onwetendheid over EPD

NPCF adjunct directeur Atie Schipaanboord reageert in een bijdrage in de Trouw op de felle reacties op de EPD brief. In het ronduit betuttelende stuk (waarom niet “Veel terechte vragen over het EPD”) komen geen nieuwe dingen naar voren. Het blijkt een herhaling van zetten en even dacht ik een folder van VWS te lezen. Sterker nog: de website “Wat is EPD?” is van het NPCF, maar toont prominent de EPD folder van VWS. Jammer, het zijn steeds dezelfde argumenten en er wordt weinig gezegd over de risico’s. Misschien is de huidige onrust wel helemaal niet meer recht te zetten, dat kan, maar dit artikel gaat het ben ik bang ook niet ombuigen.

Nu snap ik ook wel dat de NPCF niet ineens door de bocht gaat en zeer kritisch gaat worden op het hele EPD vraagstuk, maar wat is er mis met een wat kritischer opstelling? De huidige onrust is mede veroorzaakt door een verkeerde inschatting van hoe “het volk” zou reageren. De NPCF mag je zien als de belangenbehartiger voor patiënten en dat zijn wij – in potentie – allemaal. Maar helaas, er wordt een heel positief beeld geschetst, zonder risico’s, en er worden vooral veel argumenten gebruikt die ook VWS aandraagt. Onderstaande is een berucht voorbeeld.

Jaarlijks sterven ruim 1700 mensen onnodig en maar liefst 19.000 mensen moeten in een ziekenhuis worden opgenomen omdat er fouten zijn gemaakt bij het verstrekken van medicijnen. Oorzaak? Het ontbreken van een gedegen uitwisseling van gegevens.

Waar staat dat? Wie heeft dat ooit écht onderzocht?

Niet zeuren, maar doorgaan

Natuurlijk kon niet uitblijven dat de koepels zouden gaan reageren op het LHV verzet tegen de EPD plannen. Vandaag werd een brief gepubliceerd van de NPCF en ZN (Zorgverzekaars Nederland). De huisartsen moeten hun verzet staken. Waarom? Omdat ze te laat zijn, ze onrust zaaien, de Tweede Kamer is unaniem voor de invoering, en andere koepels zijn ook voor. Heel veel nieuws staat er niet in de brief, er staan bovendien wat rare dingen in. Het belang van het EPD is de huisartsen bijvoorbeeld heus wel helder. De huisartsen zijn ook niet tegen het EPD. Wel de manier waarop. Helaas gaat de nuance weer helemaal verloren. Het heen en weer spuien van kritiek is niet bepaald nieuw, al eerder lieten de koepels aan VWS weten andere ideeën te hebben over de plannen, daarop volgde direct schriftelijke reacties van ZN en NPCF. Waar blijven de andere medestanders van de huisartsen?

Ook NPCF meldt zich: doorgaan met het LSP

Op ICTzorg.com moet kennelijk het artikel van de RVZ adviseurs (en de mening van MCA bestuurder Kedzierski) van alle kanten tegengas krijgen. Het lijkt wel geregisseerd. Na de mening van Jan Kerssies vanmorgen reageert nu ook de NPCF. Eerder reageerde de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen ook al. Het geluid is eigenlijk redelijk uniform: je kunt het LSP niet zomaar vervangen door nieuwe ontwikkelingen als Google Health en het LSP c.q. de AORTA infrastructuur is helemaal niet oud (paardentram?). Ik vind het wel jammer dat er niet echt inhoudelijk en uitgebreid wordt ingegaan op de verschillende bezwaren die de auteurs in het artikel aanvoeren. Het blijft een beetje one-liner communicatie. Er is misschien wel wat op af te dingen, maar men draagt zeker interessante punten aan in het artikel. Overigens hoor je in de discussie nog weinig van de eindgebruiker: de zorgverlener zelf. Het KNMG heeft zich wel gemeld. ZIj herkennen wel wat in de kritiek van de twee schrijvers.  Wie volgt?

Waarom het nationale EPD er WEL/NIET komt

In 2009 is in heel Nederland het eerste hoofdstuk van het EPD ingevoerd. Punt. Ik weet niet of dat gaat lukken, ik twijfel daar eigenlijk best wel aan. Het is interessant om de verschillende argumenten waarom het wel c.q. waarom het niet gaat lukken eens op een rijtje te zetten. Dit zijn in mijn optiek de belangrijkste argumenten en discussiepunten bij dit complexe onderwerp. Ongetwijfeld is er op ieder punt veel af te dingen, maar het blijven bepalende punten.

Waarom lukt het wel?

 • Omdat er per jaar vele duizenden medische c.q. medicatiemissers worden gemaakt. Dat moet aangepakt.
 • Omdat er een EPD wet komt die het deelnemen aan het LSP (Landelijk Schakelpunt) verplicht maakt.
 • Omdat zorgverzekeraars het aansluiten mee gaan nemen in contractonderhandelingen.
 • Omdat er gewoon geen alternatief is.
 • Omdat er al vele miljoenen in het onderwerp gestopt zijn.
 • Omdat de gekozen architectuur (AORTA) innovatief en toekomstvast is.
 • Omdat de politieke aandacht voor het onderwerp toeneemt en er dus wel iets moet gebeuren.
 • Omdat zowel het ministerie van VWS als de zorgverzekeraars als de NPCF van mening zijn dat er geen reden voor uitstel is.
 • Omdat alle voorzieningen nodig voor landelijke gegevensuitwisseling klaar, getest en in de praktijk beproefd zijn.

Waarom lukt het niet?

 • Omdat huisartsen hun dossiers niet op orde hebben om deel te nemen aan het LSP.
 • Omdat apotheken allang een medicatiedossier hebben in de vorm van OZIS.
 • Omdat ook huisartsenposten de inzage in dossiers al aan het regelen zijn, via OZIS.
 • Omdat er onvoldoende geld is voor het aansluiten van zorgverleners en alles wat daarbij komt kijken.
 • Omdat niet alle leveranciers – inclusief marktleiders – klaar zijn om aan te sluiten (om welke reden dan ook) op de beoogde versie 2.0 van het LSP.
 • Omdat de ICT industrie een marginale rol speelt in de ontwikkeling, gedachtenvorming en besluitvorming rond het EPD.
 • Omdat de gekozen top-down benadering niet kan gaan werken, zie hiervoor de ervaringen in bijvoorbeeld Engeland.
 • Omdat er teveel vaagheden zijn over beveiliging, toegang tot gegevens en autorisatie(s), wat funest is voor het vertrouwen.
 • Omdat er onvoldoende rekening wordt gehouden met andere ontwikkelingen op standaardisatiegebied, zoals IHE en Europese wet- en regelgeving omtrent het EPD.
 • Omdat het dossier eenvoudigweg te complex is. Er zijn teveel tegenstrijdige belangen, teveel onduidelijkheden, teveel factoren die het proces kunnen frustreren.

NVZ: het kan wel en het moet landelijk

In de discussie over de invoering van het landelijke EPD zijn verschillende partijen al aan het woord geweest. Huisartsen en andere zorgverleners kaartten al aan dat de landelijke aanpak niet gaat lukken zonder regionale initiatieven te ontplooien. Minister Klink had er geen oren naar. Na overleg gaat men nu op papier zetten onder welke voorwaarden 1 september volgens de zorgverleners wel haalbaar is. Ook de NPCF gaf in een reactie aan dat de uitrol van het landelijke EPD volop door moet gaan. En vandaag meldde ook de NVZ dat 1 september moeilijk, maar wel degelijk haalbaar is. Bovendien wordt gepleit voor een landelijke aanpak en geen regionale. Alle belanghebbenden zijn nu inmiddels aan het woord geweest in de discussie: VWS, de patiënten (NPCF), de zorgverleners en ziekenhuizen. Een interessante discussie en de uitkomst is nog onzeker.